วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 ข้อสอบกระบวนวิชา LW 104 (LA 103) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
--------------------------- คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนฯ ถ้าผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต้องยื่นขอต่อ ……?
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    (2) หัวหน้าเขตที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่
(3) หัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจ (4) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตอบ 3                    การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนฯ ต้องขอต่อนายทะเบียนท้องที่ กล่าวคือ ถ้าผู้ขอมี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นขอต่อหัวหน้ากองทะเบียน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
2. สิ่งใดถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ?
(1) ตึกการบินไทย (2) ที่รกร้างว่างเปล่า (3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (4) ที่ชายตลิ่ง
ตอบ 3                  ที่ราชพัสดุคือ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้ 1. ที่รกร้างว่างเปล่า …. 2. …. ที่ชายตลิ่ง …. รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล
3. ใบ ภบท.5 หรือใบภาษีบำรุงท้องที่ 5 เป็น……?
(1) หนังสือรับรองแสดงการครอบครองที่ดิน (2) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
(3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน               (4) ผิดทุกข้อ
ตอบ 4                ใบ ภบท.5 หมายถึง แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่หนังสือรับรองแสดงการครอบครองที่ดิน (..1) หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (..3) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)
4.ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนเมื่อมีอายุครบ ……..ปีบริบูรณ์
(1) 18 ปีบริบูรณ์ (2) 17 ปีบริบูรณ์ (3) 20 ปีบริบูรณ์ (4) 16 ปีบริบูรณ์
ตอบ 2                ชายสัญชาติไทยซึ่งมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ในปีใด ต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน
5. ตาม พ... ประถมศึกษา เด็กจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อมีอายุ
(1) 6 ปีบริบูรณ์ (2) ย่างเข้า 6 ขวบ (3) 8 ปีบริบูรณ์ (4) ย่างเข้า 8 ขวบ
ตอบ 4              เด็กที่มีอายุย่างเข้า 8 ขวบ ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกระทั่งมีอายุถึง 15 ปี
6. บุคคลสัญชาติไทยจะต้องยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบ
(1) 18 ปีบริบูรณ์ (2) 15 ปีบริบูรณ์ (3) 20 ปีบริบูรณ์ (4) 17 ปีบริบูรณ์
ตอบ 2               บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
7. เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้ผู้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ที่พบเห็นแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายภายใน   
(1) ทันที (2) 12 ชั่วโมง (3) 24 ชั่วโมง (4) 48 ชั่วโมง
ตอบ 3        ในกรณีที่เป็นการตายนอกบ้าน ให้ผู้พบเห็นแจ้งต่อนายทะเบียนหรือตำรวจก็ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พบศพหรือเวลาที่ตาย

8. กฎหมาย 12 โต๊ะเกิดขึ้นในสมัย
(1) กษัตริย์ริชาร์ดที่ 1 (2) กษัตริย์นโปเลียนที่ 3 (3) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (4) กษัตริย์จัสติเนียน
ตอบ 4                กฎหมาย 12 โต๊ะ เป็นจารีตประเพณีที่รวบรวมเป็นหมวดหมู่หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์จัสติเนียน
9. ผู้ที่กล่าวว่า กฎหมายคือสัญญาประชาคมอันอยู่ในยุคที่ 4 นั้น คือ
(1) อริสโตเติล (2) ดีโมสเทนเนส (3) เคลเซ่น (4) มองเตสกิเออร์
ตอบ 2               ดีโมสเทนเนสเห็นว่าในยุคที่ 4 กฎหมายคือสัญญาประชาคม เมื่อคนในสังคมตกลงจะเคารพกฎหมายแต่ละคนจะต้องทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้
10. พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือ (1) กรมหลวงสงขลานครินทร์
(2) กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (3) กรมหลวงพิษณุโลกประชาสรรค์ (4) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตอบ 2                เสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน-ศักดิ์) ทรงได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
11. สิ่งใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของสภาพบังคับ (Sanction) ทางกฎหมาย
(1) ปรับ (2) ใช้ค่าเสียหาย (3) กักขัง (4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4                สภาพบังคับในทางอาญาคือโทษ ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ส่วนสภาพบังคับในทางแพ่ง ได้แก่ การบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทนต่อกัน
12. ส่วนประกอบของรัฐคือ (1) ประชาชน อาณาเขต
(2) ประชาชน อำนาจอธิปไตย (3) ประชาชน อาณาเขต อำนาจอธิปไตย (4) รัฐบาล
ตอบ 3              “รัฐคือ ที่ที่มีประชาชนอยู่รวมกันในอาณาเขตอันใดอันหนึ่ง ภายใต้อำนาจอธิปไตยของตนเอง
13. สิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายคือ
(1) ศีลธรรม (2) จริยธรรม (3) วัฒนธรรม (4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 1              สิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายมี 3 อย่าง คือ 1. ศาสนา 2. ศีลธรรม 3. จารีตประเพณี
14. อะไรต่อไปนี้เป็นกฎหมายตามเนื้อความ (1) ... ป่าไม้
(2) ... ยาเสพติด (3) ... คุ้มครองสัตว์ป่า (4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4              กฎหมายตามเนื้อความหรือกฎหมายแท้ ๆ คือ ข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ
15. อะไรต่อไปนี้เป็นกฎหมายตามแบบพิธี
(1) ประกาศกระทรวง (2) กฎกระทรวง (3) ข้อบังคับกระทรวง (4) ผิดทุกข้อ
ตอบ 2              กฎหมายตามแบบพิธีคือ กฎหมายที่ออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้โดย มิได้คำนึงถึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้อความหรือไม่ ได้แก่ พระราช-บัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น